ගම කේන්ද්‍ර කරගත් තිරසර සංවර්ධනයක් අවශ්‍යයි Government sets ground for large scale land grabs
රජය මහා පරිමාණ ඉඩම් කොල්ලයකයට කැසකවයි
பாhpயளவில் நிலங்களைக் கைப்பற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு ஆரம்பித்துள்ளது
බක්මිටියාව - තිඹිරිගොල්ල වන රක්ෂිතයේ වට්ටමඩු ප‍්‍රදේශයේ දැවැන්ත වන විනාශයක් යෝජිත හැඩ ඔය වාරි ව්‍යාපෘතියෙන්
ලාහුගල ජාතික වනෝද්‍යානය විනාශ කර
අලි - මිනිස් ගැටුම වර්ධනය කරයි
Land acquisition in the name of tourism and dubious public purpose Let's defeat the neo-liberal economic plans ! let's lineup for food sovereignty! කොටිකම්බොක්ක, කොස්ගහවෙල රක්ෂිතය හරහා මාර්ගයක් කපා එහි ඇති සුදු තිරුවානා නිධිය කැනීමට යහපාලනය බිඳ දමමින් වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය නීති විරෝධීව නැවත අරඹයි
පානම ඉඩම් දයා ගමගේ කොල්ලකයි මලපොලගම - කූරත්ත වනාන්තරය මහ පරිමාණයෙන් එළි කිරීමෙන් හාල් ඔය අනතුරේ ඩෝල් සමාගමේ මහා ඉඩම් කොල්ලය