<

"ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් ආරක්ෂා වීම, ඉඩම් අයිතිය,ග්‍රාමයට සරිලන වැටුප් , වැඩ කිරීමට හැකි යහපත් පරිසරයක් ඇතුළු වතු කම්කරු ස්ත්‍රීන්ගේ සියලු අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සඳහා එකතු වෙමු "

තිරසාර ගොවිතැන් පර්යේෂණය හා සංවර්ධන ආයතනය(SARD)
ඉඩම් හා කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය(MONLAR)


ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ලෙස ජීවත්වීමට වතුකර ජනතාවට ඇති අයිතිය තහවුරු කරනු Sinhala/Tamil

"ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් ආරක්ෂා වීම, ඉඩම් අයිතිය,ග්‍රාමයට සරිලන වැටුප් , වැඩ කිරීමට හැකි යහපත් පරිසරයක් ඇතුළු වතු කම්කරු ස්ත්‍රීන්ගේ සියලු අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සඳහා එකතු වෙමු " යන්න තේමා කර ගනිමින් ඊයේ (2017/03/08) වතු කම්කරු ස්ත්‍රීන් ,ඒකාබද්ධව හැටන් නගරයේදී ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුමක් පවත්වන ලදී. උදේ 9. 30 සිට හවස 1 දක්වා D .k.D ශාලාවේදී 400 ක පමණ වතු කම්කරු ප්‍රජාව එක්ව ඔවුන්ගේ ඉහත තේමාකරගත් ගැටළු පිලිබඳ විග්‍රහයක් සහිත විවිධ සංස්කෘතික අංග ඇතුලත් වැඩමුළුවක් පැවැත්වුනි.ඒ සඳහා අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහභාගී වූ අතර ඔවුන්ගේ යෝජනාවක් ඇතුලත් සංදේශයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත භාර දීම සිදුකෙරිණි.එසේම පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයකටද එම සංදේශය ගෙන ගොස් බාරදීමත් සිදුවිය.එමෙන්ම ඉල්ලීම් ඇතුලත් බැනර් ,පෝස්ටර් අත්පත්‍රිකා ප්‍රදර්ශනය කරමින් හා සටන් පාඨ කියමින් එම පිරිස D .K .D ශාලාවේ සිට පාගමනින් හැටන් නගරයට විත් තම විරෝධතාවයන් ඉදිරිපත් කරන ලදී ..

<