ග්ලයිපොසෙට් නැවත ගෙන්වීමේ උත්සාහය වලකමු..‘‘ග්ලයිපොසේට් නැවත ගෙන්වීමට උත්සහය වළකමු’’ මාතෘකාව ඔස්සේ අද දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කොළඹ 07 නිදහස් මාවතේ ජාතික පුස්තකාල හා ප‍්‍රලේඛන සේවා ශාලාවේ දී පැවැත්වේ. මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව මහජන සැලසුම් ජාතික සංසදය විසින් කැඳවා ඇති අතර ඔවුන්ගේ අදහස වනුයේ මධ්‍යම ක`දුකරයේ වකුගඩු රෝගීන් නොමැති බව හේතුවක් සේ ගෙන හැර පාමින් ද තේ වගාව සඳහා ග්ලයිපොසේට් අනිවාර්ය බව තහවුරු කරමින් ගෙන යන ක‍්‍රියා කලාපය වහා පිටුදැකිය යුතු බවයි.

கிளைபோசெட் தடை நீக்களுக்கு எதிரான செய்தியாா் மாநாடு.
2015ம் ஆண்டு தடைசெய்யப்பட்ட கிளைபோசெட் களைகொல்லி தடையை நீக்க தேயிலை உற்பத்தி வீழ்ச்சியை காரணம் காட்டி அமைச்சா; நவீன் திசாநாயக்க முயற்சி செய்து வருகின்றாh;.
இருந்தாலும் மலையகம் இன்று பல பிரச்சினைகளை எதிh;நோக்கி வருகின்றது. தேயிலை உற்பத்தி வீழ்ச்சி இலங்கை முகம்கொடுக்கும் விவசாய பிரச்சினையின் ஒரு பகுதியே என்று கூறிய மொன்லாh; அமைப்பாளா; சிந்தக ராஜபக்ஸ அமைச்சா; நவீன் திசாநாயக்க கிளைபோசெட் களைகொல்லி பயன்படுத்தல் காரணமாக ஏற்;படும் சிறுநீரக நோய் மலையக மக்களிடையே காணப்படுதில்லை என கூறினாலும் மலையக பிரதேசத்தில் உள்ள சிறு நீரக நோயாளா;கள் பற்றிய விபரம் மற்றும் அவா;களது பெயா; பட்டியல் எங்களிடம் இருப்பதாகவூம் மலையக மக்களிடையே சிறுநீரக நோய் வேகமாக பரவி வருவதை எம்மால் உறுதிசெய்ய முடியூம் என்றும் தொpவித்தாh;.
மலையக மக்கள் சாh;பாக கணேசலிங்கம், விவசாயிகள் சாh;பாக ஜெயதிஸ்ச, தெரன்ஸ் காமினி உற்பட முன்னால் பெருந்தோட்ட பொது முகாமையாளா; புத்தி ஜெயசூhpய போன்றோர்; இது தொடா;பாக தமது கருத்துக்களை முன்வைத்தனா;.මරණීය ග්ලයිෆොසෙට් ‘යහපාලන’ ලයිසන් මත නැවතත් ? [Video]
(www.vikalpa.org)

ග්ලයිපොසෙට් පිළිබඳව දැනගැනීමට පහත පත්‍රිකා පරිහරණය කරන්න...

ග්ලයිපොසෙට් යනු මොනවද?


ග්ලයිපොසෙට්:පාරිසරික බලපෑම


ග්ලයිපොසෙට්:සෞඛ්‍යමය සහ පාරිසරික බලපෑම