ස්ත්‍රී -පුරුෂ සමාජභාවය පිලිබඳ එක්දින වැඩමුළු දෙකක්

සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරිත්වය තුල කාන්තා නායකත්වය වර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් ස්ත්‍රී -පුරුෂ සමාජ භාවය පිලිබඳ සාකච්චාමය වැඩමුළු 02ක් පැවැත්විණි .ඉනම් 2016/12/12 දින මොනරාගල හුලංදාව අනාගතය අපේ අතේ සංවිධන ශාලාවේදී හා 2016/12/13 දින බණ්ඩාරවෙල ගොවිජන මන්දිරයේදී ය. වැඩමුළු දෙක සඳහාම සියකය පමණ පිරියක් සහභාගී වූ අතර ස්ත්‍රී පුරුෂ තරුණ වැඩිහිටි මහලු මෙන්ම පාසල් වයසේ දරුවන් ද සහභාගී විය .චන්ද්‍රා වෙදගෙදර සහෝදරිය අරුණ ශාන්ත සහෝදරයා යන අය විසින් එහි සම්පත් දායකත්වය සැපයු අතර නදීරා ප්‍රියදර්ශනී සහෝදරිය විසින් වැඩමුළුව මෙහෙය වන ලදී. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් සුරංග මනෝජ් සහෝදරයාද බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් කුසුමාවතී සහෝදරිය හා ගුණතිලක සහෝදරයා යන ය විසින් වැඩසටහන සම්භාන්ධිකරණ කටයුතු සිදුකොට තිබුණි.
ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජ භාවය යනු කුමක්ද යන්න සරලව හදුනා ගැනීමත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම්ව සිදුවන වෙනස්කොට සැලකීමේ ආරම්භය වන්නේ කෙසේද? ඒවා ඔඋද්ගල සංවර්ධනයට හා පෞරුෂත්වයටත් සමාජ ජීවිතයටත් කෙසේ බලපාන්නේද යන්න සාකච්චා කෙරුණි.ස්ත්‍රී -පුරුෂ සමාජභාවය නිසාම ස්ත්‍රීන් ස්ත්‍රීන් හා පුරුෂයන් මුහුණදෙන අභියෝග හඳුනාගත් අතර සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී ස්ත්‍රීන්ගේ නායකත්වය හා දායකවීමේ අවශ්‍යතාවයන් ස්ත්‍රීන් පුරුෂයන් ලෙස නොව මිනිස් ප්‍රජාවක් ලෙස සමජනුයෝජනයේදී අපගේ කාර්යය කුමක්ද යන්න සාකච්චා කෙරුණි.
විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකම් සහිතව සිදුකල සාකච්චාව අවසානයේ දිස්ත්‍රික් ක්මට්ටමේ ක්‍රියාකාරිත්වයක් ගොඩනගා ගැනීමේ සඳහා සම්භාන්ධිකරණ කමිටුවක් පත්කර ගැනුනි .

සහයෝගය :

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

s

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය