5-2001 චක‍්‍රලේකය සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ.

සජීව චාමිකර


5-2001 චක‍්‍රලේකය සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. 02-2006 චක‍්‍රලේකයෙන් ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට හා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට ජනතාවට ලබා දෙන්න පුලූවන් ඉඩම් වන සංරක්ෂණ ආඥා පනතෙන් ඉවත් කර නැවත පවරා දී තිබෙනවා. මේ ආණ්ඩුව සැරසෙන්නේ වනාන්තර ඉඩම් කොල්ලයකට මිසක් ජනතාවට ඉඩම් ලබා දෙන්න නෙමෙයි.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පිහිටි 5-2001 චක‍්‍රලේඛය මගින් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ
පරිපාලනයට යටත් කළ වනාන්තර මහා පරිමාණයෙන් විනාශ කරද්දී වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිහඩයි.