අයවැයෙන් අක්කර 15000 ක ගස් සිටුවන්න රුපියල් ලක්ෂ 35000 ක් වෙන් කර වනාන්තර ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ ගණනක් වනසන්න ආණ්ඩුව සමාගම් වලට ලබා දෙයි.

සජීව චාමිකර


අක්කර 15000ක් වවන්න කියන ගමන් ඉට සමගාමිව විශාලා වනාන්තර ප්‍රමාණයක් විනාශ කිරීමට රජය යොමුවී සිටිනවා . ඒ සඳහා ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරනවා .ඉඩම් චක්‍රලේඛ හා පනත් මගින් ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීමට යැයි පවසමින් මහා පරිමාන සමාගම් වලට ඉඩම් ලබා දීමට කටයුතු සුදානම් කරමින් සිටිනවා.මොනරාගල ,අනුරාධපුර ,බදුල්ල දිස්ත්‍රිකවල අක්කර 80000 ක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් වස සංරක්ෂණ හා වන ජීවි දෙපාර්තුමේන්තුව ඉල්ලා සිටිනවා .ඒ බඩඉරිගු වගාවන් සදහා ,....,