තරුණ ජනමාධ්‍යවේදී වැඩමුළුවක් මීගමුවේ දී ................