Government sets ground for large scale land grabs

රජය මහා පරිමාණ ඉඩම් කොල්ලයකයට කැසකවයි

பாhpயளவில் நிலங்களைக் கைப்பற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு ஆரம்பித்துள்ளது

Development over dispossession: farmers, fisherfolk, rural communities and the urban poor at risk

සංවර්ධනයේ නාමයෙන් භුක්තිය පැහැර ගැනීම: ගොවීන්, ධීවරයින්, ග්‍රාමීය ප්‍රජාව සහ නාගරික දුගීන් අනතුරේ

உடமைபறித்தலின் ஊடாக அபிவிருத்தி : விவசாயிகள்இ பாரம்பாpய மீனவHகள்இ கிராமமப்புற மற்றும் நகரப்புற ஏழைகள் அபாயத்தில் உள்ளனH .

Peoples' Alliance For Right To Land (December, 2016)

In light of the new budget...

The presentation of the 2017 budget has flagged serious concerns over the right to land of local communities in Sri Lanka. The budget presented took the form similar to a government policy statement than a statement of the government's proposed spending and revenues. In line with the World Bank's recommendations supporting neoliberal economic-development agendas, the new budget seeks to liberalize the labour market and natural resources in the country. Labeling the existing agriculture sector as a low yielding and low income practice, the government aims to bring forth commercial agriculture, foreign investments for unsustainable industries and release lands for private corporations. The mid-term economic development plans of the government fosters an economy which runs on debt at the cost of the country's natural resources, especially land and human capital being exploited by private companies.

Expected changes at government policy level: Budget highlights pertaining to land

The 2017 budget raised a red flag on the future of land governance and land use in Sri Lanka. The proposal to bring all land under one authority, in translation is, the government clearing grounds to release large areas of lands to corporations and large-scale unsustainable agriculture projects.
The government is rolling its sleeves to provide large extents of land used by farmers and local communities over to private companies. The land allocations for various 'development projects' in Maduru Oya and Heda Oya substantiates this claim. The budget proposes for an area of 20,000 acres to be released from the Maduru Oya right bank for large-scale commercial agriculture. Over 3000 acres of forest and cultivation will be taken to foreign funded 20 billion rupee valued Heda Oya water supply scheme which has the potency to displace hundreds of farmer families off their crops. Land plots of minimum 1000 acres are set to be given on lease for large scale agrarian farms. The government is set to bring both local and foreign investors to invest in sugar mills in Monaragala, Batticoloa, Kilinochchi and Ampara of which the government will be providing land for large scale sugar cane cultivations. The proposed megapolis development plans raise serious concerns of the land and housing rights of urban poor communities living in those areas. The rapid promotion and development of tourism have had a substantial impact on the right and access to land and sea of coastal communities, especially fisherfolk. The budget calls for the country to have a clear land policy in place to be able to attract foreign investors and grant the right for public limited companies to own land in Sri Lanka. Furthermore, the government proposes to establish private free trade zones in partnership with the private sector under the promise that the state will provide all extents of land needed for the aforementioned.

Ground level realities

The government's much wanted reform of establishing a Land Bank, in reverse can only be seen as an effort to sell state land to private companies and investors leaving rural communities, especially farmers and fisherfolk dispossessed. This process has already commenced. Given bellow are summaries of selected 4 land rights struggles of which communities have been displaced and or their livelihoods have been imperiled in consequence of their lands being taken away for development projects or private corporations.

Siyambalanduwa (Moneragala district) - 2000 acres

The Wattegama Rajamaha Viharaya has given 2000 acres of temple land to a private company called 'Athimale Plantation Company' to cultivate sugar cane. This land was previously used by 450 families for chena and maize cultivations. The families have been paying an annual tax to the temple for their cultivation lands until they were given to a private company in early 2016. Farmers who used to cultivate in these lands are now engaged in daily paid labour work in neighbouring villages. The company which has taken over the land has now established an electric fence along the periphery of the land to restrict access.

Kaludiya Ella - 1850 acres

Approximately an extent of 1850 acres of forest and state land have been given to a Korean company for large scale fruit cultivations. The livelihoods of around 370 farmer families depended on this land where they primarily engaged in chena cultivation. Inside reports claim that the lands were given away to this Korean company with the influence of MP Sagala Ratnayake. At present the extent of the land is being surveyed using the support of local police officers.

Musali (Mannar district) - 3000 acres

An extent of approximately 3000 acres in Mullikulam, Malayakadu and Marichchikatti in the Musali Divisional Secretariat are still under the control of the Sri Lanka Navy. This area of land includes approximately 2500 acres of farmland and 525 acres of coastal land. Around 310 families were occupying this land out of which 265 were registered with the Grama Sevaka. These families engaged in paddy cultivation and fishing before their lands were taken away.

Uma Oya - 3000 acres

The Uma Oya development project which commenced in 2011 has taken over 3000 acres of housing and cultivation lands. Approximately 2700 people have been displaced by this project by the construction of Maketilla Oya, Kuhulpola reservoir, Handapanagala tank and Alikota Ara reservoirs. The construction of underground tunnels have caused serious damages to houses and buildings in the area. A brief summary of the extents of land given to the Chinese company - China Harbour Engineering Corporation:

  • Buttala - 1500 acres
  • Wellawaya (Kuda Oya) - 1500 acres
  • Sevanagala (2 Grama Niladhari divisions) - 2150 acres

Our stance as PARL

The government has been continuing to give land to private companies on the claim that lands being occupied small scale farmers and fisherfolk is not economically viable. In line with IMF recommendations, they justify giving lands large scale private companies. However, let it be noted that this is not a new strategy. In 1978, the government of Sri Lanka has been attempting to execute this plan with international financial institutions. This plan was proven to be a failure in 2008 during the world food crisis. Chasing away small scale food producers off their lands was identified as a main reason for this global crisis. This was acknowledged by the World Bank at the time as well.
The loss of land can lead to conflict and crisis in agricultural and political sectors in the country. Disregarding the right to land of rural communities and farmers and fisherfolk can result in destabilizing the country's food sovereignty, high level of unemployment and an overall political uprising. We must gather to resist the implementation of World Bank and IMF recommendations.
As PARL we do not support the government's new budget proposals highlighted above, as they do not uphold the right to land of farmers, fishers and rural communities. We call for pro-poor development initiatives than pro-investor neoliberal economic agendas. PARL is in support of sustainable development mechanisms which do not involve development over dispossession. We recognize the need to fortify food sovereignty at urban and rural communities thereby support the right to land and natural resources of small scale food producers islandwide.
We aim to support organize and mobilize rural communities of Siyambalanduwa, Kenagalalanda and Uma Oya in a collective call for justice to claim the right to land. PARL continues to assert the right to land to be included as a fundamental right in the Sri Lankan constitution

The Peoples’ Alliance for Right to Land (PARL) is a voluntary coalition of civil society organisations and individuals, working together against land-grabbing, and for the housing, land and property rights of poor and marginalised communities in Sri Lanka, since 2011. The PARL network brings together environmental, social justice, human rights, and community-based organisations of women, small-scale farmers, fishers and plantation workers, and civil society activists opposed to the dispossession of the poor from their lands, fishing waters, and homes; and in solidarity with the struggles of the affected peoples.

People’s Alliance for Right to Land – No 10, Malwatta Road, Negambo

For more information contact:

Rashmini de Silva
(0776225232
rashminides@gmail.com)

புதிய வரவூசெலவூத்திட்டத்தின் ஒளியில் ……. ...

இலங்கையில் உள்ள உள்நாட்டு சமூகத்தின் காணி உhpமை தொடாபாக மிக தீவிரமான பிரச்சினையை 2017ம் ஆண்டுக்கான வரவூசெலவூத்திட்டம் வெளியிட்டது. அரசாங்கத்தின் முன்மொழியப்பட்ட வருமானம் மற்றும் செலவூக் கூற்றை விடவூம் அரசாங்கத்தின் கொள்கைக்கூற்றின் வடிவத்தை வரவூசெலவூத்திட்டம் வெளிப்படுத்தியது. புதிய தாராளமயமாக்கல் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு துணைபுhpயூம் உலக வங்கியின் விதப்புரைகளுடன் இணங்கும் வகையில் புதிய வரவூசெலவூத்திட்டம் நாட்டின் ஊழியH சந்தையையூம் இயற்கை வளங்களையூம் தாராளமயப்படுத்தலையே உள்ளடக்கியிருந்து. தற்போதுள்ள விவசாயத்துறையில் இருந்து குறைந்த விளைச்சல் பெறப்படுவதுடன் குறைந்த வருமானம் கிடைக்கின்றது என முத்திரையிட்டுஇ வணிக hPதியிலான விவசாயம்இ நிலையில்லாத கைத்தொழிற்துறைகளுக்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் தனியாH கூட்டுத்தாபனங்களுக்கு காணி விடுவிப்புகள் என்பவற்றை செயற்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் எண்ணியூள்ளது. நாட்டின் தேசிய வளங்கள்இ விசேடமாக காணி மற்றும் மனித மூலதனம் என்பன தனியாH கம்பனிகளினால் சுரண்டப்படும் பொருளாதாரத்தை வளHப்பதற்கு அரசாங்கத்தின் இடைக்கால பொருளாதாரத் திட்டமாக உள்ளது.

அரசாங்க கொள்கை மட்டத்தில் எதிHபாHக்கப்பட்ட மாற்றங்கள் : காணி தொடHபான வரவூசெலவூத்திட்ட முனைப்புறுத்தல்

2017ம் ஆண்டு வரவூசெலவூத்திட்டம் இலங்கையின் காணி ஆளுகை மற்றும் காணிப் பயன்பாடு தொடHபாக சிவப்பு நிறக் கொடியை காட்டியது. இந்த முன்மொழிவூ அனைத்து காணிகளையூம் ஒரு அதிகாரசபையின் கீழ் கொண்டுவருவதை முன்மொழிந்ததுடன்இ இதன் விளக்கம்இ அரசாங்கள் காணிகளை விடுவித்து காணிகளை கூட்டுத்தாபனங்களுக்கும்இ நிலையில்லாத விவசாயக் கருத்திட்டங்களுக்கும் விடுவிப்பதாகும்.
விவசாயிகளினாலும் மற்றும் உள்ளுhH சமூகத்தினாலும் பயன்படுத்துவந்த பாhpயளவிலான காணிகளை தனியாH கம்பனிகளுக்கு வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் ஒழுங்குகளை செய்துவருகின்றது. மாதுறு ஓயா மற்றும் ஹெத ஓயா வில் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களுக்கான காணி ஒதுக்கீடுகள் இதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன. பாhpயளவிலான வணிக விவசாய நடவடிக்கைகளுக்காக மாதுறு ஓயாவின் வலது ஆற்றங்கரையில் உள்ள 20இ000 ஏக்கH நிலப்பரப்பை விடுவிக்கப்படும் என்பதை வரவூசெலவூத்திட்ட முன்மொழிவூ உள்ளடக்கியூள்ளது. வெளிநாட்டினால் நிதியிடப்பட்ட ரூபா 20 பில்லியன் பெறுமதியான ஹெத ஓயா நீH விநியோகத்திட்டத்திற்கு 3000 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காடுகளும் விவசாய நிலங்களும் சுவீகாpக்கப்பட்டுள்ளதனால்இ நுhற்றுக்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள் தங்கள் பயிHசெய்கைகளை விட்டு வேறு இடங்களுக்கு இடம்பெயHந்துள்ளனH. பாhpயளவிலான விவசாயப் பண்ணைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 1000 ஏக்கH காணிகள் குத்தகை அடிப்படையில் கொடுப்பதற்கு தயாHநிலையில் உள்ளது. அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் காணிகளில் பாhpயளவிலான கரும்புச்செய்கையை மேற்கொள்வதற்காகஇ மொனராகலைஇ மட்டக்களப்புஇ கிளிநொச்சி மற்றும் அம்பாறை மாவட்டங்களில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளHகளை கொண்டுவருவதற்கு அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த முன்மொழியப்பட்ட மெகாபொலி தனியூhpமை அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் இந்த பிரதேசங்களில் வாழும் நகர ஏழை சமூகத்தின் காணி மற்றும் வீட்டு உhpமை மீது பாhpய பிரச்சினையை உருவாக்குகின்றது. தொடHந்து மேற்கொள்ளப்படும் சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி என்பன விசேடமாக பாரம்பாpய மீன்பிடித்தல் உள்ளடங்களாகஇ கரையோர சமூகத்தின் கடல் மற்றும் காணிகள் மீதான உhpமையில் குறிப்பிடத்தக்களவூ தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது. இலங்கையில் சொந்தமாக காணிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொதுக் கம்பனிகளுக்கு உhpமையை வழங்குதல் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளHகளைக் கவருதல் என்பவற்றுக்கு நாடு தௌpவான காணிக் கொள்கையைக் கொண்டுள்ளது என்பதை வரவூசெலவூத்திட்டம் வெளிப்படுத்துகின்றது. அத்துடன்இ அரசாங்கத்தினால் முன்மொழியப்பட்ட தனியாH துறையூடன் இணைந்து தனியாH சுதந்திர வHத்தக வலயத்தை நிறுவூவதற்கு மேலே குறிப்பிட்டவாறு காணித் தேவைகளை அரசு வழங்குவதாக உறுதியளித்தது.

அடிமட்ட உண்மைகள்

கிராமப்புற சமூகத்தைச் சேHந்தவHகளை விசேடமாக விவசாயிகள் மற்றும் மீன்பிடியாளHகள் உடமைபறிக்கப்பட்டு அவHகளை அகற்றிஇ அரச காணிகளை தனியாH கம்பனிகளுக்கும் முதலீட்டாளHகளுக்கும் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் காணி வங்கியை நிறுவூவதற்கு மீளமைப்பு செய்ய விரும்புகின்றது. இதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுவிட்டன. அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களுக்கு அல்லது தனியாH கூட்டுத்தாபனங்களுக்கு காணிகள் எடுக்கப்பட்டதனால் இடம்பெயHந்து மற்றும் அல்லது அவHகளுடைய வாழ்வாதாரம் ஆபத்துக்குள்ளாகியிருக்கும் சமூகத்தின் 4 காணி உhpமைகளுக்கு போராட்டங்களின் சுருக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டள்ளது.

சியம்பளாண்டுவ ( மொனராகலை மாவட்டம்) – 2000 ஏக்கH

வெதகம ரஜமஹா விகாரை கரும்பு பயிh;ச்;செய்கைக்காக ‘அத்திமலை பெருந்தோட்டக் கம்பனி’ க்கு அதற்கு சொந்தமான 2000 ஏக்கH காணியை வழங்கியூள்ளது. இந்த காணி முன்னH 450 குடும்பங்களினால் சேனைப்ப் பயிHச்செய்கைக்கும் சோளப் பயிHச்செய்கைக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. 2016ம் ஆண்டின் முற்பகுதியில்; தனியாH கம்பனிக்கு கொடுக்கப்படும் வரை இந்தக் குடும்பங்கள் தாங்கள் பயிHசெய்த காணிக்கான வருடாந்த வாpயினை விகாரைக்கு செலுத்தி வந்தனH. இந்த நிலத்தில் விவசாயம் செய்த விவசாயிகள் தற்போது அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நாளாந்த கூலி வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனH. கம்பனியால் கைக்கொள்ளப்பட்ட காணி ஏனையவHகளின் அணுகல்களைத் தவிHப்பதற்காக மின்சார வேலி இடப்பட்டு பேணப்படுகின்றது.

களுதிய எல – 1850 ஏக்கH

அண்ணளவாக 1850 ஏக்கH விஸ்தீரணமான காடுகள் மற்றும் அரச காணிகள் பாhpயளவிலான பழச்செய்கையை மேற்கொள்வதற்கு கொhpயன் கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்டள்ளது. முன்னH இதில் சேகைப் பயிHச்செய்கையை மேற்கொண்ட 370 விவசாயக் குடுமபங்களின் வாழ்வாதாரம் இதில் தங்கியூள்ளது. உள்ளக அறிக்கைகள்இ இந்தக் காணிகள் அமைச்சH சாகல இரத்னாயக்கவில் சிபாhpசின் அடிப்படையில் கொhpயன் கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்டதாக தொpவிக்கின்றது. தற்போது உள்ளுhH பொலிஸ் அலுவலHகளின் உதவியூமன் காணியின் விஸ்தீரணம் அளவிடப்படுகின்றது

உமா ஓயா – 3000 ஏக்கH

வீடு மற்றும் விவசாய நிலங்களை உள்ளடக்கிய 3000 ஏக்கH நிலம் 2011ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட உமா ஓயா அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்திற்காக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இந்தக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட மாகெட்டில ஒயாஇ குஹுல்பொல நீHதேக்கம்இ ஹன்டபனகல தாங்கி மற்றும் அலிகொட அர நீHத்தேக்கங்களின் நிHமாணிப்புடன் அண்ணளவாக 2700 குடும்பங்கள் இப்பகுதியில் இருந்து இடம்பெயHந்தனH. இந்தப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலக்கீழ் குழாயமைப்புஇ இங்குள்ள வீடுகளுக்கும் கட்டடங்களுக்கும் பாhpய சேதத்தை விளைவித்தன. சீனக் கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்ட காணிகளின் சுருக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது – சீன துறைமுக பொறியியல் கூட்டுத்தாபனம்:

  • புத்தளை – 1500 ஏக்கH
  • வெல்லவாய (குடா ஓயா) – 1500 ஏக்கH
  • செவனகல ( 2 கிராம அலுவலH பிhpவூகள்) – 2150 ஏக்கH

காணியின் உhpமைக்காக மக்கள் கூட்டமைப்பாக (Pயூசுடு) எங்களின் நிலைப்பாடு

பொருளாதார நன்மைகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை எனக் கூறி சிறியளவிலான விவசாயிகள் மற்றும் பாரம்பாpய மீன்பிடியாளHகளின் காணிகளை தனியாH கம்பனிகளுக்கு வழங்குவதை அரசாங்கம் தொடHகின்றது. சHவதேச நாணயச் சபையின் பாhpயளவிலான உற்பத்திகளை மேற்கொள்வதற்கு தனியH கம்பனிகளுக்கு காணிகளை வழங்குமாறு விதப்புரைகளுடன் இணங்குகின்றது. எனினும்இ இது புதிய உபாயமாHக்கல்ல. 1978ம் ஆண்டு சHவதேச நிதி நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்புடன் இந்த திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் முயன்றது.; 2008ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட உணவூ நெருக்கடி இந்த திட்டத்தின் தோல்வியை வெளிப்படுத்தியது. சிறியளவிலான காணிகளில் உணவூப் பயிHச்செய்கையை மேற்கொண்டவHகளை விரட்டியடித்தமையே இந்த உலகளவிலான நெருக்கடிக்கான பிரதான காரணமாக அமைந்தது. அந்த வேளையில் உலக வங்கியினால் இது தொpவிக்கப்பட்டது.
இந்த காணி இழப்பானது விவசாய மற்றும் அரசியல் துறையினுள் முரண்பாடுகளையூம் நெருக்கடிகளையூம் நாட்டினுள் தோற்றுவிக்கும். கிராம மக்களினதும் விவசாயிகளினதும் மற்றும் பாரம்பாpய மீன்பிடிப்பாளHகளினதும் காணி உhpமையை கவனிக்காதுவிடின் அது நாட்டின் உணவூ இறைமை நிலைபெறாமைஇ உயH மட்டத்திலான தொழில்வாய்ப்பின்மை மற்றும் முழுமையான அரசியல் கிளHச்சி என்பன விளைவாக அமையக்கூடும். அதனால் உலக வங்கி மற்றும் சHவதேச நாணயச் சபையின் விதப்புரைகளை தடுப்பதற்கு நாங்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும்
விவசாயிகள்இ மீனவHகள் மற்றும் கிராமிய சமூகத்தவHகளின் காணிகளுக்கான உhpமைகளை அவHகள் பாதுகாக்காவிட்டால்இ காணி உhpமைக்கான மக்கள் கூட்டமைப்பு அரசின் புதிய மேலே முனைவூறுத்தப்பட்ட வரவூசெலவூத்திட்ட முன்மொழிலுக்கு தனது ஆதரவை வழங்கப்போவதில்லை. முன்னோக்கிய முதலீட்டாளHகளுக்கான தராமயப்படுத்தப்பட்ட பொருளாதார நிகழ்ச்சி நிரலை விட முன்னோக்கிய ஏயை அபிவிருத்தி முன்னெடுப்புகளுக்கு நாங்கள் அழைக்கின்றௌம். சுரண்டல் இல்லாத அபிவிருத்தியை வெளிப்படுத்தும் நிலையான அபிவிருத்தி பொறிமுறைக்கு காணி உhpமைக்கான மக்கள் கூட்டமைப்பு தனது ஆதரவை வழங்கும். நகர மற்றும் கிராம சமூகத்தின் உணவூ இறைமையை பலப்படுத்தவதற்கான தேவையை நாங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளோம்இ அதனால் நாடு முழுவதிலுமள்ள சிறியளவிலான உணவூ உற்பத்தியாளHகளின் காணிகள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் மீதான உhpமைக்கு நாங்கள் ஆதரவூ வழங்குகின்றௌம்.
காணிகளுக்கான உhpமைக் கோhpக்கைக்கு நியாயம் வழங்குமாறு சியம்பலாண்டுவைஇ கெனகலலனம மற்றும் உமா ஓயா கிராம சமூகத்தினருக்கு உதவூவதற்கு ஒழுங்குகளை மேற்காள்வதற்கு நாங்கள் தீHமானித்துள்ளோம். காணி உhpமைக்கான மக்கள் கூட்டமைப்புஇ இலங்கை அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உhpமையை உள்ளடக்கி காணி மீதான உhpமையை வலியூறுத்தும்.

2011ம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கையில் காணி உhpமைக்கான மக்கள் கூட்டமைப்பின் வலையமைப்பு சிவில் சமூக அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபருடன் இணைந்து காணி சுரண்டுதலுக்கு எதிராக பணிபுhpயூம் மற்றும் கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட மற்றும் வறுமையான சமூகத்தின் வீடுஇ காணி மற்றும் ஆதன உhpமைகளுக்காக பணியாற்றும் தன்னாHவ அமைப்பாகும். இந்த இலங்கையில் காணி உhpமைக்கான மக்கள் கூட்டமைப்புஇ சுற்றாடல்இ சமூக நீதிஇ மனித உhpடைகள் மற்றும் பெண்கள்இ சிறியளவிலான பயிHசெய்கையை மேற்கொள்ளும் விவசாயிகள் மற்றும் பெருந்தோட்ட தொழிலாளHகளின் சமூக அடிப்படையிலான நிறுவனங்கள் என்பவற்றடன் இணைந்திருப்பதுடன்இ காணிகள்இ மீன்பிடி நீHநிலைகள் மற்றும் வீடுகள் என்பற்றை சுரண்டும் சிவில் சமூக நடவடிக்கைகளை எதிHப்பதுடன்இ போராடும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கூட்டுப்பொறுப்புடன் செயலாற்றும்.

People’s Alliance for Right to Land – No 10, Malwatta Road, Negambo

For more information contact:

Rashmini de Silva
(0776225232
rashminides@gmail.com)

ඉදිරිපත් කළ නව අයවැය... ...

2017 වර්ෂය සඳහා අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමත් සමගින් ඉඩම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජන ප්‍රජාවන් සතු අයිතිවාසිකම පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගතයුතු බරපතළ ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඉස්මතු වී තිබේ. ඉදිරිපත් කළ එම අයවැය, රජයේ යෝජිත වියදම් සහ ආදායම් පිළිබඳ ප්‍රකාශයකට වඩා රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක ස්වරූපයක් ගත්තේ ය. නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික සංවර්ධන න්‍යායපත්‍රයන්ට සහය දෙන්නාවූ ලෝක බැංකු නිර්දේශ අනුව යමින් මෙම නව අයවැය හරහා රටේ ශ්‍රම වෙළඳපල සහ ස්වභාවික සම්පත් ලිබරල්කරණයට නැතහොත් ඒවා සම්බන්ධයෙන් වන සීමා ලිහිල් කිරීමට වෑයම් දරා තිබේ. රටේ පවත්නා කෘෂි අංශය අඩු ඵලදාවක් ගෙනෙන්නා වූ අඩු ආදායම් ලැබෙන ක්‍රියාමාර්ග ලෙස නම් කරන රජයේ ඉලක්කය වී ඇත්තේ වාණිජ කෘෂිකර්මය, එනම් තිරසර නොවන කර්මාන්ත සඳහා විදේශ ආයෝජන ගෙනවිත් පෞද්ගලික සමාගම් වෙත ඉඩම් නිදහස් කිරීම යි. රජයේ මධ්‍ය කාලීන ආර්ථික සංවර්ධන සැලසුම් තුළින් පෝෂණය වන්නේ රටේ ස්වභාවික සම්පත් බිලි දෙමින්, විශේෂයෙන්ම ඉඩම් සහ මානව සම්පත පෞද්ගලික අංශයේ සූරාකෑමට නතුකරමින් ලබාගන්නා ණය මත දිවෙන ආර්ථිකයක් වේ.

රජයේ ප්‍රතිපත්ති මට්ටමින් අපේක්ෂිත වෙනස්කම්: ඉඩම් පිළිබඳ අයවැයෙන් අවධාරණය කළ කරුණු

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් පාලනයෙහි සහ ඉඩම් භාවිතයෙහි අනාගතය පිළිබඳව අවදානමේ රතු කොඩියක් 2017 අයවැයෙන් ඔසවනු ලැබීය. සියළුම ඉඩම් ඉඩම් බැංකුවක් යටතට ගෙන ඒමේ යෝජනාව වෙනත් අන්දමකින් පවසන්නේ නම් සමාගම් සහ මහා පරිමාණ, තිරසර-නොවන කෘෂිකර්මාන්ත ව්‍යාපෘති සඳහා විශාල ඉඩම් නිදහස් කරදීම පිණිස වන රජයේ නිශ්කාෂණ ආයතනයක් සඳහා කළ යෝජනාවක් වේ.
රජය මේ කැසකවන්නේ ගොවීන් හා ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් විසින් භාවිතා කරන විශාල භූමි භාග පෞද්ගලික සමාගම් වෙත පවරාදීමට යි. මාදුරු ඔය සහ හැඩ ඔය සම්බන්ධ විවිධ ‘සංවර්ධන ව්‍යාපෘති’ සඳහා ඉඩම් වෙන්කරදී ඇති අන්දම මගින් මේ බව තහවුරු වේ. මහා පරිමාණ වාණිජ කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතු සඳහා මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුරේ අක්කර 20,000ක් නිදහස් කිරීමට අයවැයෙන් යෝජනා වී තිබේ. විදේශ අරමුදලින් ක්‍රියාත්මක වන, රු. බිලියන 20ක තක්සේරුවකින් යුත් හැඩ ඔය ජල යෝජනාක්‍රමය සඳහා වනබිම් සහ වගාබිම් අක්කර 3000කට අධික ප්‍රමාණයක් කැපකරන්නට වන අතර ගොවි පවුල් සියගණනක් තම වගාබිම්වලින් අවතැන් කරවීමට එය හේතුවීමට ඉඩ ඇත. මහා පරිමාණ කෘෂි ගොවිපල සඳහා අක්කර 1000ක අවම වපසරියකින් යුත් ඉඩම් කට්ටි බද්දට ලබාදීමට නියමිතය. මොණරාගල, මඩකලපුව, කිලිනොච්චිය සහ අම්පාර ප්‍රදේශයන්හි සීනි කම්හල් ඇති කිරීමට දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ගෙන ඒමට රජය සැලසුම් කර ඇති අතර, ඊට අවශ්‍ය කරන මහා පරිමාණ උක් වගාවන් සඳහා රජය විසින් ඉඩම් සපයාදෙනු ඇත. යෝජිත මහනගර සංවර්ධන සැලසුම් තුළින් එම ප්‍රදේශයන්හි වාසය කරන නාගරීක දුගී ජන කොටස්වල ඉඩම් හා නිවාස අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සැලකියයුතු ප්‍රශ්න ගණනාවක් මතු කරනු ලැබේ. සංචාරක කර්මාන්තයේ ශීඝ්‍ර ප්‍රවර්ධනය හා සංවර්ධනය තුළින් වෙරළබඩ ප්‍රජාවන්ට, විශේෂයෙන්ම ධීවර ජනතාවට ඉඩම් සහ සාගරය කරා ප්‍රවේශවීමේ අයිතිය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල වී තිබේ. විදේශ ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කරවාගැනීම හා සමාගම්වලට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉඩම් අයිතිය ලබාදීම හැකි කරවනු පිණිස රටේ පැහැදිලි ඉඩම් ප්‍රතිපත්තියක් පැවතිය යුතු බව අයවැයේ සඳහන් වේ. තවද, පෞද්ගලික අංශයේ හවුල්කාරීත්වය ඇතිව පෞද්ගලික නිදහස් වෙළඳ කලාප ඇති කිරීමට රජය විසින් යෝජනා කර ඇත්තේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සියළුම ඉඩම් රජයෙන් සපයාදෙන පොරොන්දුව මත වේ.

බිම් මට්ටමේ යථාර්ථයන්

බෙහෙවින්ම වුවමනා කරන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුත්තක් වන බවක් රජය සඳහන් කරන ඉඩම් බැංකුවක් ඇතිකිරීම අනෙක් අතට ගත් කල රජයේ ඉඩම් පෞද්ගලික සමාගම් වෙත හා ආයෝජකයින් වෙත විකුණා ග්‍රාමීය ප්‍රජාව, විශේෂයෙන්ම ගොවීන් හා ධීවරයින්ගේ ඉඩම් භුක්තිය අහිමි කරවාලන්නට දරන වෑයමක් ලෙස දැකිය හැකිය. මෙම ක්‍රියාවලිය දැනටමත් ආරම්භ වී හමාරය. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හෝ පෞද්ගලික සමාගම්වල භාවිතය සඳහා ඔවුන්ගේ ඉඩම් ලබාගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අවතැන්වූ හෝ ස්වකීය ජීවනෝපාය අන්තරායයට භාජනය වූ ප්‍රජාවන්ගේ තෝරාගත් ඉඩම් අයිතිවාසිකම් අරගල 4ක් පිළිබඳ මෙහි පහතින් සාරාංශ ලෙස ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සියඹලාණ්ඩුව (මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය) - අක්කර 2000

වත්තේගම රජමහා විහාරයට අයත් ඉඩම් අක්කර 2000ක් උක් වගාව සඳහා ‘ඇතිමලේ වැවිලි සමාගම’ නැමැති පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදී තිබේ. මින් පෙර, පවුල් 450ක් විසින් මෙම ඉඩම් හේන් ගොවිතැන සහ බඩ ඉරිඟු වගාව සඳහා යොදාගෙන තිබේ. මෙම ඉඩම් 2016 වසරේ මුල් භාගයේදී පෞද්ගලික සමාගමකට ලබාදෙන තෙක් එකී ඉඩම්වල වගා කටයුතු කරගෙන යාම වෙනුවෙන් එම පවුල් විසින් විහාරස්ථානය වෙත වාර්ෂික බද්දක් ගෙවා ඇත. කලින් එම භූමියේ ගොවිතැන් කළ ගොවීහු දැනට අවට ගම්මානවල කුළී වැඩෙහි නිරත වන්නෝය. ඉඩම අත්කරගනු ලැබූ සමාගම මේ වනවිට ඒ වටා විදුලි වැටක් ඉදිකර ඉඩමට ප්‍රවේශවීම සීමා කර තිබේ.

කළුදිය ඇල්ල - අක්කර 1850

වන බිම් සහ රජයේ ඉඩම් දළ වශයෙන් අක්කර 1850ක ප්‍රමාණයක් මහා පරිමාණ පළතුරු වගාවක් සඳහා කොරියානු සමාගමකට ලබාදී තිබේ. මෙම ඉඩම්වල හේන් ගොවිතැනේ නිරත වූ පවුල් 370ක පමණ ජීවනෝපාය මෙම ඉඩම් තුළින් සරිකර ගැනුනි. මෙම ඉඩම කොරියානු සමාගම වෙත ලබාදී ඇති බවක් අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග හරහා සඳහන් වී තිබේ. දැනට, ප්‍රදේශයේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සහය ලබාගනිමින් මෙකී ඉඩමේ මිනුම් කටයුතු සිදුකරගෙන යනු ලැබේ.

මුසලි (මන්නාරම් දිස්ත්රික්කය)

මන්නාරම් දිස්ත්රික්කයේ මුසලි ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ මුල්ලිකුලම්, මලයකාඩු හා මරිච්චිකට්ටි ප්රදේශවල අක්කර 3000 කට ආසන්න ප්රමාණයක් තවමත් ශ්රි ලංකා නාවික හමුදාව යටතේ පවතී. මෙයින් අක්කර 2500 ක් ගොවිබ්ම් වන අතර අක්කර 525 ක් වෙරළ තීරය වෙයි. මෙම භූමි භාගය තුළ පදිංචිව සිටිමින් වී ගොවිතැන් හා ධීවර වගාවන්හි නිරත වූ පවුල් 310 කට ආසන්න ප්රමාණයක් තවමත් අවතැන්ව සිටිති.

උමා ඔය - අක්කර 3000

2011 ආරම්භ වූ උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සඳහා පදිංචිය සඳහා සහ වගා සඳහා භාවිතා කළ ඉඩම් අක්කර 3000කට අධික සංඛ්යාවක් අත්කරගෙන තිබේ. මාකැටිල්ල ඔය, කුහුල්පොල ජලාශය, හඳපාන්ගල වැව සහ ඇලිකොට ආර ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා මෙම ව්යාපෘතිය යටතේ අවතැන්වූ පුද්ගලයින් සංඛ්යාව දළ වශයෙන් 2700ක් වේ. ඊට සම්බන්ධව උමං තැනීමේ ප්රතිඵලයක් වශයෙන් නිවාස සහ ගොඩනැගිලි වෙත බරපතළ හානි සිදුව තිබේ.
චයිනා හාබර් කෝපරේෂන් නැමති චීන සමාගමට ලබාදී ඇති ඉඩම් පිළිබඳ දළ විස්තරයක් පහත දක්වා ඇත:

  • බුත්තල - අක්කර 1500
  • වැල්ලවාය (කුඩා ඔය) - අක්කර 1500
  • සෙවණගල (ග්රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 2) - අක්කර 2150

ඉඩම් සඳහා වන අයිතිය වෙනුවෙන් වන මහජන සන්ධානය :(PARL)වශයෙන් අපගේ ස්ථාවරය

කුඩා පරිමාණ ගොවීන් සහ ධීවරයින් විසින් භුක්ති විඳින ඉඩම් ආර්ථිකමක වශයෙන් සාර්ථක ප්රතිඵල සාක්ෂාත් කර නොදෙන බවක් පවසමින් ඉඩම් පෞද්ගලික සමාගම් වෙත ලබාදීම රජය විසින් දිගින් දිගටම කරගෙන යනු ලැබේ. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ නිර්දේශයන්ට අනුව යමින් මහා පරිමාන පෞද්ගලික සමාගම් වෙත ඉඩම් ලබාදීම සාධාරණීකරණය කරන්නට ඔවුන් කටයුතු කරනු ලැබේ. කෙසේනමුත්, මෙය අළුත්ම ක්රමෝපායයක් නොවන බවද මෙහිදී සැලකිල්ලට ගත යුතුය. 1978දී ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන සමගින් එක්ව මෙම සැලසුම ක්රියාත්මක කරන්නට ශ්රී ලංකා රජය වෑයම් දරා ඇත. එහෙත්, 2008දී ඇතිවූ ලෝක ආහාර අර්බුදය සමගින් එම සැලසුම අසාර්ථක බව ඔප්පු විය. කුඩා පරිමාන ආහාර නිෂ්පාදකයින් ඔවුන්ගේ ඉඩම්වලින් පලවාහැරීම මෙම ගෝලීය අර්බුදයට තුඩු දුන් ප්රධානතම සාධකය ලෙස හඳුනාගනු ලැබිණි. එකල ලෝක බැංකුව විසින් ද මෙය පිළිගන්නා ලදී
Tඉඩම් අහිමිවීම රටේ ආර්ථික හා දේශපාලනික ගැටුම් සහ අර්බුද ඇතිවීමට මග පාදයි. ඉඩම් සඳහා ග්රාමීය ප්රජාවන්ට, ගොවීන්ට සහ ධීවරයින්ට ඇති අයිතිය නොසලකා හැරීම රටේ ආහාර ස්වෛරීත්වය අස්ථාවර කිරීමට, විරැකියාව උග්ර කරවීමට්ර සහ පොදුවේ දේශපාලන නැගීසිටීම් ඇතිවීමට හේතු විය හැකිය. ලෝක බැංකුවේ සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ නිර්දේශ ක්රියාත්මක කිරීමට විරෝධය පෑම සඳහා අප ඒකරාශී වියයුතුය.
ඉහත අවධාරණය කළ රජයේ නව අයවැය යෝජනා මගින් ඉඩම් සඳහා ගොවීන්ට, ධීවරයින්ට හා ග්රාමීය ප්රජාවන්ට ඇති අයිතිවාසිකම ආරක්ෂා නොකරන හෙයින් ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන ජනතා සන්ධානය වන අපි එකී නව යෝජනා සඳහා සහය ලබා නොදෙන්නෙමු. ආයෝජක හිතකාමී නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික න්යායපත්ර වෙනුවට දුගී හිතකාමී සංවර්ධන මුලපිරීම් දියත්කරන මෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නෙමු. සංවර්ධනයේ නාමයේ ඉඩම් භුක්තිය අහිමි කරවීම සිදු නොවන තිරසර සංවර්ධන යන්ත්රණය සඳහා ඡ්ඍඛහි සහයෝගය නිරතුරුවම ලබාදෙන්නෙමු. නාගරික මෙන්ම ග්රාමීය ප්රජාවන්ගේ ආහාර ස්වෛරීත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්යතාවයක් ඇති බව අප පිළිගන්නා අතර ඒ වෙනුවෙන් දිවයින මුළුල්ලේම කුඩා පරිමාණ ආහාර නිෂ්පාදකයින්ට ඉඩම් සහ ස්වභාවික සම්පත් සඳහා වන අයිතිය ලබාදීමට අපගේ සහය ලබාදෙන්නෙමු.
ඉඩම් සඳහා වන අයිතිය ඉල්ලා සිටීම සඳහා සාමුහිකව ක්රියාත්මකවීම පිණිස සියඹලාණ්ඩුව, කීනගලලන්ද සහ උමා ඔය ප්රදේශයන්හි ග්රාමීය ප්රජාවන්ට සහය ලබාදීමටත්, ඔවුන් සංවිධානය කිරීමටත් එක් රැස් කර මෙහෙයවීමටත් අපි අපේක්ෂා කරන්නෙමු.

ඉඩම් අයිතිය වෙනුවෙන් වන මහජන සන්ධානය යනු ඉඩම් අල්ලාගැනීමට එරෙහිව සහ ශ්රී ලංකාවේ දුගී හා කොන්වීමට ලක්වූ ප්රජාවන්ගේ නිවාස, ඉඩම් හා දේපළ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් 2011 වර්ෂයේ සිටම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නා වූ සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ පුද්ගලයින්ගෙන් සැදුම්ලත් ස්වේච්ඡා එකමුතුවකි. දුගී ජනතාවට ඔවුන්ගේ ඉඩම්, ධීවර බිම් සහ නිවහන් අහිමිකරවීමට විරුද්ධ වන්නා වූ පරිසර සංවිධාන, සමාජ යුක්ති සංවිධාන, මානව හිමිකම් සංවිධාන හා කාන්තා සංගම්, කුඩා පරිමාණ ගොවීන්ගේ සමිති, ධීවර සමිති හා වතු කම්කරු සංගම් යන ප්රජා මූලික සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන එසේ බලපෑමට ලක්වූ ජනතාවගේ අරගලයන්ට සහයෝගය ලබාදෙනු වස් ඒකරාශී කිරීම ඡ්ඍඛ ජාලය විසින් සිදුකරනු ලබයි

ඉඩම් අයිතිය සදහා වන ජනතා ව්යාපාරය, නො. 10, මල්වත්ත පාර, මීගමුව

වැඩි විස්තර සදහා:

රශ්මිනි ද සිල්වා
(0776225232
rashminides@gmail.com)