වගකීම් සහගත සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයක් සඳහා වන මගපෙන්වීම-සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය |කොළඹ 2019

'Digital Rights | Human Rights' ඒ ගැනත් කතා කරමු!!

2019/03/22


සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය ,සමාජ මාධ්‍ය තුල හෝ සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ගත් විට අදහස් පලකිරීමේ නිදහසෙහි පවත්නා අනුල්ලන්ඝනීය වදකත්කම සන්ගුනා ගැනීමට දරන ප්‍රයත්නයක් වන අතර ,ආචාර ධර්මීය ,ප්‍රගතිශීලි ,ප්‍රජාන්ත්‍රවාදී ,මානව අයිතිවාසිකම් මත පදනම් වූ හා සමාජ වගකීමක් සහිත සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය දිරි ගන්වන්නක් හා ශක්තිමත් කරන්නක් ද වේ.

මෙම ප්‍රකාශනය මඟින් තවදුරටත් වගකීම් සහගත සමාජ භාවිතාවක් සඳහා සියලු දෙනට ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය තහවුරු කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් සංවිධාන ,වෙබ් මාධ්‍ය අවකාශ, මාධ්‍ය සංවිධාන රැසකගේ දායකත්වයෙන් සකස් කරන ලද "සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය | කොළඹ 2019 " මාර්තු මස 19 වන දින සන්ධ්‍යාවේදී (2.00-4.30) බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ,ජෙස්මින් ශාලාවේදී එළිදැක්වූයේය.

ඉඩම් හා කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය වන අපත් මෙම සමාජීය වගකිමෙහි පාර්ශවකරුවෙකු ලෙස අත්සන් තබමින් මෙය ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරන බවයි. #EngageSMinSL

වැඩසටහන නැවත සජීවී නැරඹීම සඳහා

Monlar visura-Social media Declaration|colombo 2019 - Live